/image/journal/article?img_id=267503&t=1567073903340

Idén med moderskapsförpackningen står sig fortfarande

De första moderskapsförpackningarna delades ut i Finland 1938. Lagen om moderskapsunderstöd hade stiftats året innan. Man hoppades att moderskapsförpackningen skulle bidra till att minska den höga barndödligheten, öka nativiteten och vara ett stöd för fattiga familjer.

Värdet på moderskapsförpackningen var 450 mark, det vill säga drygt en tredjedel av en industriarbetares lön på den tiden. I dagens valuta skulle beloppet enligt en kalkylator som finns i Finlands Banks myntmuseum motsvara cirka 155 euro. Till en början var det bara mindrebemedlade mödrar som fick understödet.

Det fanns tre olika slag av moderskapsförpackningar: en med produkter till babyn, en med produkter till modern och en tredje med produkter till bägge två. Socialnämnden i kommunen bedömde vilken förpackning varje enskild familj skulle ha mest nytta av. För att få understödet måste modern gå på en hälsokontroll innan barnet föddes.

Varubrist under krigsåren

Eftersom det var vanligt att man sydde kläder själv ingick tyg till babykläder i moderskapsförpackningen under de första årtiondena. Under krigsåren på 1940-talet behövdes tygerna för försvarsmakten och textilmaterialen ersattes därför med produkter av papper. Som ersättande material användes även cellulosabaserade fibrer. Trots varubristen ville man inte upphöra med förpackningen eftersom den var ett nödvändigt stöd för många familjer.

År 1949 utvidgades rätten att få en moderskapsförpackning till att gälla alla i Finland bosatta mödrar och samtidigt kopplades förpackningen allt fastare till hälso- och sjukvården. För att få förpackningen måste modern besöka en läkar- eller barnmorskemottagning eller en mödrarådgivning före utgången av den fjärde graviditetsmånaden.

Moderskapsförpackningen har bidragit till att minska barndödligheten i Finland och sannolikt även förbättrat folkhälsan. I Finland har barn- och mödradödligheten redan länge varit bland de lägsta i världen.

Moderskapsförpackningen avspeglar både äldre och nyare traditioner

Industrialiseringen och den höjda levnadsstandarden avspeglade sig också i moderskapsförpackningen. Från och med 1957 var alla kläder som ingick i förpackningen färdigtillverkade. År 1969 ingick engångsblöjor för första gången i förpackningen men 40 år senare, 2009, ersattes de på grund av miljöskäl helt och hållet med tygblöjor.

2000-talets moderskapsförpackning avspeglar fortsättningsvis såväl äldre som nyare traditioner. Innehållet i förpackningen förnyas en aning varje år utgående från responsen från användarna. Färgen på kläderna är till exempel numera neutral för att passa både flickor och pojkar.

Tanken bakom förpackningen är alltjämt densamma: att vara ett stöd till babyn och familjen under den första viktiga tiden i babyns liv.

7 fakta om moderskapsförpackningen:

  • En produkt har ingått i moderskapsförpackningen från allra första början och finns alltjämt kvar: vikblöjan i gasväv.
  • Textilierna i moderskapsförpackningen var länge vita, men på 1970-talet blev de mer färgglada.
  • År 1968 ersattes täcket av en sovpåse.
  • Ryschkragen som hindrade kläderna från att bli nedsmutsade togs bort ur förpackningen när tvättmaskinerna blev vanliga på 1970-talet.
  • En nyhet i moderskapsförpackningen 1990 var bodyn.
  • År 1990 fick även adoptivfamiljer rätt till moderskapsunderstöd.
  • Moderskapsunderstödet överfördes till FPA 1994. Före det ansvarade Socialstyrelsen (nuvarande Institutet för Hälsa och Välfärd) och Statens anskaffningscentral för understödet.

 

Källor:

Päivi Okko. Kapalosta bodyyn. Tutkimus äitiyspakkauksen sisältämistä vaatteista ja tekstiileistä 1938–1997. 1998.
Piia Bogdanoff ja Ulla Hämäläinen. Bodyt, potkarit ja perhevapaat. Äitiyspakkauskyselyn tuloksia. 2011.
Ville Hänninen, Juri Nummelin ja Elina Teerijoki. Retrovauvat. Suomalaista lasten historiaa. 2008.

Läs mer: