Kuvan alt

Vanliga frågor om moderskapsförpackningen

Hur många produkter innehåller förpackningen? Hur finansieras förpackningen? Är det möjligt att köpa förpackningen?

Hur många produkter innehåller förpackningen?
Det finns ungefär 50 produkter i den. Antalet varierar lite från år till år.

Hur mycket är förpackningen värd i pengar?
Värdet är 170 euro.

Av vilket material är lådan och hur stor är den?
Lådan framställs av wellpapp som tillverkats av returfiber. Storleken är 700 x 428 x 270 mm.

Hur finansieras förpackningen?
Moderskapsförpackningen och de andra förmånerna finansieras med skattemedel.

Är det möjligt att köpa förpackningen?
Man kan inte köpa den. Förpackningen är en del av den sociala tryggheten som finansieras med skattemedel. Det vore alltså lagstridigt att sälja förpackningen.

Varför kan en pappa inte ansöka om moderskapsförpackningen? Varför heter den moderskapsförpackning?
Enligt lagen har uttryckligen kvinnor rätt till moderskapsunderstöd. Syftet med förpackningen är att främja moderns och barnets hälsa och välmående. Namnet kommer också direkt från lagen om moderskapsunderstöd.

Hur ofta förnyas förpackningen?
Förpackningen förnyas årligen på våren då den tidigare satsen tar slut. Tidpunkten för när den förnyas beror på hur många som ansöker om moderskapsunderstöd och hur många som väljer förpackningen.

Är alla produkter finländska? Om inte, varför?
Alla produkter är inte finländska. Innehållet i förpackningen påverkas av lagen om offentlig upphandling. Enligt den måste anbudsgivarna behandlas på ett likvärdigt sätt.  Produkterna kan därför inte väljas utifrån tillverkningslandet eller produktleverantörens hemland.

Är det möjligt att göra separata lådor för flickor och pojkar?
Nej, det är inte möjligt. Förpackningen passar alla barn. Om de olika produkterna beställdes i mindre mängder, skulle det dessutom påverka kostnaderna för moderskapsförpackningen. Man ska också ansöka om moderskapsförpackningen senast två månader före den beräknade nedkomsten, och alla föräldrar vill inte veta barnets kön på förhand.

Inverkar responsen på förpackningens innehåll?
Ja. Vid valet av förpackningens innehåll beaktas kundernas åsikter och idéer. Respons tas emot också från leverantörerna av produkter. All respons gås noggrant igenom och presenteras för moderskapsunderstödsrådet. Rådet kan också höra andra experter som stöd för sina beslut.

Varför finns det kondomer i förpackningen?
Kondomerna finns med eftersom en ny graviditet är möjlig redan några veckor efter förlossningen, och många vill att barnen inte föds för tätt efter varandra. Förutom graviditeter skyddar kondomer mot infektioner.

Kondomen är ett bra preventivmedel före efterundersökningen och det rekommenderas att man använder kondom också under amningstiden.

Hur väljs moderskapsförpackningens produkter?
Ett råd beslutar om innehållet i moderskapsförpackningen. I rådet sitter både personer som arbetar vid FPA och utomstående personer. Rådet fastställer årligen innehållet i förpackningen. Rådet väljer produkterna på basis av ett anbudsförfarande och beaktar den respons som moderskapsförpackningen har fått. Rådet testar också produkter.

Du kan läsa mer om produkterna i moderskapsförpackningen och om anbudsförfarandet på FPA:s webbplats.

Hur kan ett företag delta i anbudsförfarandet?
FPA ordnar ett anbudsförfarande varje år. Till exempel inleddes anbudsförfarandet för moderskapsförpackningen för 2019 hösten 2017. Man kan delta i anbudsförfarandet genom att lämna in anbud och modellexemplar av produkterna.

Du kan läsa mer om produkterna i moderskapsförpackningen och om anbudsförfarandet på FPA:s webbplats.

Varför började man dela ut en moderskapsförpackning?
De första moderskapsförpackningarna delades ut 1938, året efter att lagen om moderkapsunderstöd hade stiftats. I bakgrunden till lagen fanns oron över barndödligheten och den minskande nativiteten. Till en början gavs moderskapsförpackningen endast till mindre bemedlade familjer.

Du kan läsa mer om moderskapsförpackningens historia på Moderskapsförpackningens webbplats, FPA:s webbplats och i tidskriften Sosiaalivakuutus.

Hur har moderskapsförpackningen förändrats genom åren?
Förpackningen har alltid speglat sin tid och innehållit produkter för både mamman och barnet. De första moderskapsförpackningarna delades ut 1938. De första åren innehöll förpackningen mönster och tyger som man kunde sy kläder till barnet av.

FPA har ansvarat för moderskapsförpackningen sedan 1994. Grundelementen har varit desamma genom åren, men varje år funderar moderskapsunderstödsrådet på hur förpackningen ska förnyas.

FPA:s webbplats finns det bilder av tidigare års moderskapsförpackningar.

Har förpackningen minskat barndödligheten i Finland? Har moderskapsförpackningen haft andra konsekvenser?
Indirekt har den bidragit till att minska barndödligheten. Ett villkor för att få moderskapsförpackningen har från början varit att modern genomgått en hälsoundersökning före utgången av den 4:e graviditetsmånaden. På så sätt har mödrarna kommit att omfattas av hälso- och sjukvården i god tid.

Det är inte möjligt att säga något om andra konsekvenser.

Du kan läsa mer om moderskapsförpackningens historia och hur förpackningen påverkat folkhälsan på FPA:s webbplats och i tidskriften Sosiaalivakuutus.

Har idén utnyttjats i andra länder?
De senaste åren har moderskapsförpackning väckt stort intresse också utomlands. Det har gjorts försök med moderskapsförpackningar i sammanlagt cirka 30 länder – i  till exempel Kanada, USA, Nya Zeeland och Storbritannien har man delat ut moderskapsförpackningar av den finländska typen.

Du kan läsä mer på Moderskapsförpackningens webbplats.